محصولات

پافر میکرو

۳۴۸,۰۰۰ تومان
زرشکی
طوسی
مشکی
یشمی

سارافون پشمی(کشمیر بافت سپاهان اصفهان)

۱۲۸,۰۰۰ تومان
کرم روشن

سارافون کشمیر

۱۳۸,۰۰۰ تومان ۱۲۵,۰۰۰ تومان
آلبالویی(شال)
خردلی
شیری
صورتی روشن(شال)
طوسی
کرم پوست پیازی(شال)
کرم روشن
مشکی
یشمی

شال الیاف طبیعی

۵۲,۰۰۰ تومان
صورتی پنکیکی(شال)
صورتی روشن(شال)

شال حریر

۴۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
پرتقالی
زرشکی
سبز حنایی
سورمه‌ای
شیری
طوسی
کاربنی
کرم روشن
کله‌غازی
مشکی
نخودی
یشمی

شلوار راسته

۱۲۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
پرتقالی
زرد
زرشکی
سبز حنایی
سورمه‌ای
شیری
طوسی
کله‌غازی
مشکی
نخودی
یشمی

شلوار گتر

۱۲۸,۰۰۰ تومان
نخودی

کت پشمی

۱۸۸,۰۰۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان
زرشکی
سدری
سورمه‌ای
طوسی
کرم روشن
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۱

۱۶۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
آبی نفتی
خردلی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
سورمه‌ای
شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۱۰

۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
خردلی
زرشکی
سورمه‌ای
شیری
طوسی
نخودی
یشمی

کد ۱۱(پیراهن)

۱۴۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
پرتقالی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
شیری
صورتی
صورتی مرجانی
طوسی
کاربنی
کاهویی
کرم روشن
گلبهی
مشکی
یشمی

کد ۱۲

۱۸۹,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
زرد روشن
سبز حنایی
سبز روشن
شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
یشمی

کد ۱۳

۱۶۵,۰۰۰ تومان
سبز حنایی

کد ۱۴

۱۱۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
زرد روشن
زرشکی
سورمه‌ای
شیری
طوسی
کاربنی
کرم روشن
کله‌غازی
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۱۵

۱۵۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
خردلی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
گلبهی
مشکی
یشمی

کد ۱۶

۱۷۵,۰۰۰ تومان
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
طوسی
یشمی

کد ۱۷

۱۹۸,۰۰۰ تومان
زرد روشن
سبز حنایی
سبز روشن
شیری
صورتی
طوسی
مشکی
یشمی

کد ۱۸

۸۹,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
زرشکی
طوسی
مشکی
یشمی

کد ۱۹

۱۵۸,۰۰۰ تومان
زرشکی
سورمه‌ای
نخودی
یشمی

کد ۲۰

۱۶۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
زرد روشن
سبز حنایی
طوسی
یشمی

کد ۲۱

۱۷۸,۰۰۰ تومان
آبی
آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
سورمه‌ای
شیری
صورتی
طوسی
مشکی
یشمی

کد ۳

۱۷۹,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
خاکی
زرد روشن
زرشکی
سبز روشن
سورمه‌ای
صورتی
طوسی
یشمی

کد ۴

۱۷۵,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
یشمی

کد ۵

۱۷۵,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
خردلی
خردلی روشن
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سورمه‌ای
شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
کرم روشن
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۶

۱۶۸,۰۰۰ تومان
سبز حنایی
یشمی

کد ۷

۹۵,۰۰۰ تومان
خردلی
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
طوسی
گلبهی
یشمی

کد ۸

۱۶۸,۰۰۰ تومان
آبی فیروزه‌ای
آبی نفتی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
سورمه‌ای
شیری
طوسی
کرم روشن
کله‌غازی
نخودی
یشمی

کد ۹ (پیراهن)

۱۲۸,۰۰۰ تومان
زرشکی
سورمه‌ای
مشکی

وست

۵۵,۰۰۰ تومان