محصولات

خردلی
صورتی
کاربنی
مشکی
یشمی

بلوز کد ۲۴

۱۵۸,۰۰۰ تومان ۱۴۸,۰۰۰ تومان

دامن بلند

دامنِ کلوشِ تَرک

زرشکی
سورمه‌ای
یشمی

سارافون گندم

۱۸۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن مات(شال)
آلبالویی(شال)
خردلی
زرد روشن
سبز حنایی
سورمه‌ای
شیری
صورتی روشن(شال)
صورتی صدفی
کاربنی
کرم پوست پیازی(شال)
کرم روشن
گلبهی
مشکی
نیلی تیره(شال)
یشمی

شال الیاف طبیعی

۵۹,۰۰۰ تومان
صورتی روشن(شال)

شال حریر

۶۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
پرتقالی
زرد
زرشکی
سبز حنایی
سورمه‌ای
شیری
طوسی
کاربنی
کرم روشن
کله‌غازی
مشکی
نارنجی
نخودی
یشمی

شلوار راسته

۱۵۸,۰۰۰ تومان
خردلی
صورتی
کاربنی
مشکی
یشمی

شلوار کد ۲۳

۱۸۹,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
پرتقالی
زرشکی
سبز حنایی
سورمه‌ای
شیری
طوسی
کرم روشن
کله‌غازی
مشکی
نخودی
یشمی

شلوار گتر بلند

۱۵۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
زرد
زرشکی
سبز حنایی
سورمه‌ای
طوسی
کرم روشن
مشکی
نارنجی
نخودی
یشمی

شلوار گتر قد ۹۰

۱۵۸,۰۰۰ تومان
خردلی
صورتی
کاربنی
مشکی
یشمی

شومیز کد ۲۳

۱۹۸,۰۰۰ تومان ۱۸۸,۰۰۰ تومان
زرشکی
سدری
سورمه‌ای
طوسی
کرم روشن
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۱

۱۹۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
آبی نفتی
خردلی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
سورمه‌ای
شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۱۰

۲۰۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
خردلی
زرشکی
سورمه‌ای
شیری
طوسی
نخودی
یشمی

کد ۱۱(پیراهن)

۱۶۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
پرتقالی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
شیری
صورتی
صورتی مرجانی
طوسی
کاربنی
کاهویی
کرم روشن
گلبهی
مشکی
یشمی

کد ۱۲

۲۲۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
زرد روشن
سبز حنایی
سبز روشن
شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
گلبهی
یشمی

کد ۱۳

۲۰۸,۰۰۰ تومان
سبز حنایی

کد ۱۴

۱۵۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
زرد روشن
زرشکی
سورمه‌ای
شیری
طوسی
کاربنی
کرم روشن
کله‌غازی
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۱۵

۱۸۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
آجری
خردلی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
شیری
صورتی
صورتی صدفی
طوسی
کاربنی
گلبهی
مشکی
یشمی

کد ۱۶

۲۰۸,۰۰۰ تومان
زرشکی
سبز حنایی
طوسی
گلبهی
یشمی

کد ۱۷

۲۳۸,۰۰۰ تومان
زرد روشن
سبز حنایی
سبز روشن
سرخابی
شیری
صورتی
طوسی
کرم روشن
مشکی
یشمی

کد ۱۸

۱۱۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
آبی نفتی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
شیری
یشمی

کد ۲

۱۵۵,۰۰۰ تومان
زرشکی
سبز حنایی
سورمه‌ای
مشکی
نخودی

کد ۲۰

۲۰۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
زرد روشن
سبز حنایی
طوسی
یشمی

کد ۲۱

۲۰۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
سورمه‌ای
شیری
کاربنی
کرم روشن
نخودی تیره

کد ۲۲

۱۴۸,۰۰۰ تومان
آبی
آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
سورمه‌ای
شیری
صورتی
طوسی
مشکی
یشمی

کد ۳

۲۰۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
خاکی
زرد روشن
سبز حنایی
سبز روشن
شیری
صورتی
طوسی
یشمی

کد ۴

۲۱۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
خاکی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
صورتی
یشمی

کد ۵

۲۱۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
خردلی
خردلی روشن
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سورمه‌ای
شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
کرم روشن
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۶

۲۰۸,۰۰۰ تومان
سبز حنایی

کد ۷

۱۳۸,۰۰۰ تومان
آجری
خردلی
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
طوسی
گلبهی
یشمی

کد ۸

۲۰۸,۰۰۰ تومان
آبی فیروزه‌ای
آبی نفتی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
سورمه‌ای
شیری
طوسی
کرم روشن
کله‌غازی
نخودی
یشمی

کد ۹ (پیراهن)

۱۵۸,۰۰۰ تومان
مشکی

وست

۸۸,۰۰۰ تومان