محصولات

پیراهن کشمیر سپاهان اصفهان(خردلی زرشکی)

۳۱۸,۰۰۰ تومان

پیراهن کشمیر سپاهان اصفهان(زرد طوسی)

۳۱۸,۰۰۰ تومان

پیراهن کشمیر سپاهان اصفهان(سورمه ای زرشکی طوسی)

۳۱۸,۰۰۰ تومان

پیراهن کشمیر سپاهان اصفهان(طوسی صورتی)

۳۱۸,۰۰۰ تومان

پیراهن کشمیر سپاهان اصفهان(طوسی مشکی)

۳۱۸,۰۰۰ تومان
پرتقالی
خردلی
سرخابی
صورتی
طوسی
کاربنی
مشکی
یشمی

دامن بلند

۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷۹,۰۰۰ تومان
پرتقالی
خردلی
سرخابی
صورتی
طوسی
کاربنی
مشکی
یشمی

دامنِ کلوشِ تَرک

۱۶۸,۰۰۰ تومان

سارافون گندم

سورمه‌ای
کرم پوست پیازی(شال)

شال الیاف طبیعی

۵۹,۰۰۰ تومان
صورتی روشن(شال)

شال حریر

۸۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
پرتقالی
زرشکی
سبز حنایی
سورمه‌ای
شیری
طوسی
کاربنی
کرم روشن
کله‌غازی
مشکی
نخودی
یشمی

شلوار راسته

۱۶۸,۰۰۰ تومان
طوسی
کاربنی
مشکی
یشمی

شلوار کد ۲۳

۱۸۹,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
پرتقالی
زرشکی
سبز حنایی
سورمه‌ای
شیری
طوسی
کرم روشن
کله‌غازی
مشکی
نخودی
یشمی

شلوار گتر بلند

۱۶۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
زرشکی
سبز حنایی
سورمه‌ای
طوسی
کرم روشن
کله‌غازی
مشکی
نارنجی
نخودی
یشمی

شلوار گتر قد ۹۰

۱۶۸,۰۰۰ تومان
کاربنی
مشکی

شومیز کد ۲۳

۱۹۸,۰۰۰ تومان ۱۸۸,۰۰۰ تومان
زرشکی
سدری
سورمه‌ای
طوسی
کرم روشن
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۱

۱۹۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
آبی نفتی
خردلی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
سورمه‌ای
شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۱۰

۲۱۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
خردلی
زرشکی
سورمه‌ای
شیری
طوسی
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۱۱(پیراهن)

۱۷۵,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
پرتقالی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
شیری
صورتی
صورتی مرجانی
طوسی
کاربنی
کاهویی
کرم روشن
گلبهی
مشکی
یشمی

کد ۱۲

۲۲۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
زرد روشن
سبز حنایی
سبز روشن
شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
گلبهی
یشمی

کد ۱۳

۲۱۸,۰۰۰ تومان
سبز حنایی

کد ۱۴

۱۵۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
زرد روشن
زرشکی
سورمه‌ای
شیری
طوسی
کاربنی
کرم روشن
کله‌غازی
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۱۵

۱۸۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
آجری
خردلی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
کرم روشن
مشکی
یشمی

کد ۱۶

۲۱۸,۰۰۰ تومان
زرشکی
سبز حنایی
طوسی
گلبهی
یشمی

کد ۱۷

۲۳۸,۰۰۰ تومان
زرد روشن
سبز حنایی
سبز روشن
سرخابی
شیری
صورتی
طوسی
کرم روشن
مشکی
یشمی

کد ۱۸

۱۱۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
آبی نفتی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
سورمه‌ای
شیری
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۲

۱۵۵,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
زرشکی
طوسی
نخودی
یشمی

کد ۲۰

۲۰۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
زرد روشن
سبز حنایی
طوسی
یشمی

کد ۲۱

۲۱۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
سورمه‌ای
شیری
کاربنی
کرم روشن
نخودی تیره

کد ۲۲

۱۴۸,۰۰۰ تومان
خردلی
صورتی
کاربنی
مشکی
یشمی

کد ۲۴

۱۵۸,۰۰۰ تومان ۱۴۸,۰۰۰ تومان
شیری
طوسی
مشکی
یشمی

کد ۲۵

۱۷۹,۰۰۰ تومان
آبی
آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
سورمه‌ای
شیری
صورتی
طوسی
مشکی
یشمی

کد ۳

۲۰۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
خاکی
زرد روشن
سبز حنایی
سبز روشن
شیری
صورتی
طوسی
یشمی

کد ۴

۲۱۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
خاکی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
صورتی
مشکی
یشمی

کد ۵

۲۱۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
خردلی
خردلی روشن
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سورمه‌ای
شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
کرم روشن
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۶

۲۱۵,۰۰۰ تومان
سبز حنایی

کد ۷

۱۳۸,۰۰۰ تومان
آجری
خردلی
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
صورتی
طوسی
کاهویی
گلبهی
یشمی

کد ۸

۲۱۸,۰۰۰ تومان
آبی فیروزه‌ای
آبی نفتی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
سورمه‌ای
شیری
طوسی
کرم روشن
کله‌غازی
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۹ (پیراهن)

۱۵۸,۰۰۰ تومان
زرشکی
سورمه‌ای
مشکی
یشمی

وست

۸۸,۰۰۰ تومان